Quan hệ cổ đông

Báo cáo quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2021)
Giải trình LNST quý 2 năm 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021
Báo cáo tài chính quý I – Năm 2021
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Công bố công ty đại chúng
Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Dung