Quan hệ cổ đông

Nghị quyết HDDQT về việc "Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"
Danh sách cổ đông lớn
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Giải trình LN quý 3 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
Giải trình KQKD Quý 2/2022
Nghị quyết HDDQT về việc "Sử dụng dịch vụ, vay vôn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Sông Công"
Tài liệu DHĐCĐ thường niên 2000
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022
Giải trình LNST quý 1 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022