Quan hệ cổ đông

Hố sơ ĐHCĐ thường niên năm 2023
NQ, BB DCDCD thường niên năm 2023
Thông báo ĐHCĐ năm 2023
Tài liệu DHCD công ty Cổ phần BCH năm 2023
Giải trình LNST quý1 năm 2023
Báo cáo thưởng niên năm 2022
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2023
Báo cáo tài chính năm 2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Nghị quyết HDDQT về việc "Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"
Danh sách cổ đông lớn
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022