Quan hệ cổ đông

Giải trình báo cào tài chính Quý 3 năm 2023
Biên bản họp và nghị quyết ĐHCĐ bất thường năm 2023
Nội dung: Nghị quyết họp HDQT về việc vay vốn tại ngân hàng Vietinbank chi nhánh Nam Thái Nguyên
Nghị quyết họp HDQT về việc vay vốn tại ngân hàng BIDV Hải Dương
Giải trình LNST 6 tháng đầu năm 2023 so với cùng kỳ
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2023
Tài liệu DHCD bất thường công ty Cổ phần BCH năm 2023
Thông báo ĐHCĐ bất thường năm 2023
Báo cáo tình hình quản trị Công ty Cổ phần BCH 6 tháng đầu năm 2023
Giải trình LNST quý 2 năm 2023
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2023
Nghị quyết HDQT về việc thông qua DHCD bất thường năm 2023