Quan hệ cổ đông

Giải trình LNST quý 4 năm 2021
Nghị quyết HĐQT tháng 3/2022
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021
Giải trình LNST năm 2021
Báo cáo thường niên năm 2021
Nghị quyết xin gia hạn và thông báo ngày họp ĐHCĐ thường niên năm 2022
Thông báo ngày tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022-hình ảnh
Báo cáo tài chính quý 1 năm 2022
Giải trình LNST quý 1 năm 2022
Tài liệu ĐHĐCĐ Thường niên năm 2022
Tài liệu DHĐCĐ thường niên 2000
Nghị quyết HDDQT về việc "Sử dụng dịch vụ, vay vôn, bảo lãnh, mở thư tín dụng, chiết khấu... và đảm bảo cấp tín dụng tại Vietinbank chi nhánh Sông Công"
Giải trình KQKD Quý 2/2022
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2022
Giải trình LN quý 3 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2022
Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2022
Nghị quyết HDDQT về việc "Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023"
Danh sách cổ đông lớn