Quan hệ cổ đông

Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Dung
Thông báo giao dịch cổ phiếu của bà Nguyễn Thị Dung
Công bố công ty đại chúng
Thông báo tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020
Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên 2021
Báo cáo tài chính quý I – Năm 2021
Nghị quyết đại hội đồng cổ đông năm 2021
Thông báo chốt danh sách lưu ký chứng khoán
Công bố thông tin hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021
Báo cáo tài chính quý 2 năm 2021
Giải trình LNST quý 2 năm 2021
Báo cáo quản trị công ty (6 tháng đầu năm 2021)
BCTC đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2021
Giải trình BCTC 6 tháng đàu năm 2021
Quyết định về việc chấp thuận đăng ký cổ phiếu
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2021
Giải trình LNST quý 3 năm 2021
Báo cáo tình hình quản trị công ty (Năm 2021)
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2021