Quan hệ cổ đông

Giải trình LNST quý 4 năm 2023
Báo cáo tài chính hợp nhất quý 4 năm 2022
Báo cáo tài chính quý 4 năm 2023
Báo cáo quản trị Công ty năm 2023
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Ngọc Hưng
Kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Bá Phú
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Đặng Ngọc Hưng
Thông báo giao dịch cổ phiếu của người nội bộ Phạm Bá Phú
Nghị quyết HĐQT về việc giao dịch với các bên liên quan của Công ty
Thông báo thay đổi mô hình kinh doanh và loại báo cáo tài chính
Báo cáo tài chính quý 3 năm 2023
Giải trình lỗ trong kỳ